Du er her: Hjem Nyheter

Høring på dispensasjon fra reguleringsplan for Svartnes i Vardø kommune

Vardø fiskeriservice har søkt Vardø kommune om dispensasjon fra reguleringsplanen som gjelder på Svartnes. 

svartnes

Vardø fiskeriservice har søkt Vardø kommune om dispensasjon fra reguleringsplanen som gjelder på Svartnes. Bakgrunnen for søknaden er at de har leid det gamle havnelageret av Vardø havn og holder på å etablere fiskerivirksomhet i disse lokalene. Lokalene er for små og må tilpasses både i størrelse og høyde. Se vedlagte kart. Bedriften kommer til å ha 5-6 arbeidsplasser når det er i full drift. Opprinnelig reguleringskart ligger også vedlagt.

 

Reguleringsplanen for området har regulert det aktuelle området til «Kombinert formål: Kai og industri» det er ikke regulert inn bygninger i det aktuelle området. Det er dermed ikke byggelinjer i området. Slik at utvendig endringer av havnelageret i størrelse og utforming krever at området blir omregulert/detaljregulert eller dispensert i fra reguleringsplanen. Vardø fiskeriservice har søkt dispensasjon fra reguleringsplan for å få satt i gang med sitt byggprosjekt.

 

Plan og bygningsloven (Pbl) §19-2 omhandler to vilkår som må være oppfylt før dispensasjon gis:

 

Vilkår 1: Hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse må ikke bli vesentlig tilsidesatt.

 

Vilkår 2: Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

 

Vardø fiskeriservice søker dispensasjon fra pbl §12-7 nr.1. Det omsøkte tiltaket ligger i ett område som er regulert til «Kombinert formål: Kai og industri» slik som de områdene som tillates bebygget. Slik at avveiningen mellom de forskjellige interesser i området ikke endres. Lovens og bestemmelsen blir ikke tilsidesatt av søknaden.

 

Svartnes havn er en fiskerihavn og tiltaket til Vardø fiskeriservice har det tiltenkte formålet.

Dispensasjonen er ikke vil ikke komme i strid med regionale eller statlige planer for området. Slik at de samlede ulempene er mindre.

 

Saken er behandlet av Komite for TNPK 20 februar i sak 1/18, og komiteen fattet følgende vedtak:

 

 Dispensasjon fra pbl §12-7 nr.1. til utbygging av G.nr 10 Bruksnr. 9 (Havnelageret på Svartnes) gis etter pbl. § 19-2. I henhold til tegning.

Saken sendes ut på høring til berørte parter før endelig behandling i bystyret.

Tiltaket kan ikke igangsettes før det foreligger igangsettingstillatelse fra Vardø kommune.

Det omsøkte tiltaket ligger i ett område som er regulert til «Kombinert formål: Kai og industri» slik som de områdene som tillates bebygget. Slik at avveiningen mellom de forskjellige interesser i reguleringsplanen ikke endres. Lovens formål og bestemmelsen blir ikke tilsidesatt av søknaden.

Svartnes havn er en fiskerihavn og tiltaket til Vardø fiskeriservice har det tiltenkte formålet. Dispensasjonen vil ikke komme i strid med regionale eller statlige planer for området. Slik at de samlede ulempene er mindre.

Vardø kommune igangsetter etter at denne dispensasjonen er gitt detaljregulering av område Komb. 2 i reguleringsplan for Svartnes. 

 

Høringsfrist er satt til 11. mars. 2018. 

Høringssvar må sendes skriftlig til postmottak@vardo.kommune.no

eller på

Vardø kommune

Pb 292

9951 Vardø

 

 

 

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut