Du er her: Hjem Tjenester A-Å ›

Barnehage - etablering og drift

Beskrivelse

Før en barnehage settes i drift, skal den godkjennes av kommunen. Alle barnehager som oppfyller de tre kriteriene/vilkårene i feltet under, må ha godkjenning. Barnehager som ikke oppfyller disse kriteriene (som for eksempel åpne barnehager) kan velge å søke godkjenning. For å få godkjenning forplikter barnehageeier seg til å drive virksomheten i tråd med gjeldende regelverk med hensyn til både pedagogisk innhold og helse, miljø og sikkerhet. Blant kravene er:

  • Barnehagens vedtekter skal blant annet gi opplysninger om formål, opptakskriterier og åpningstider
  • For å sikre samarbeidet med barnas hjem skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg
  • Barnehagen skal føre internkontroll

Målgruppe

Barnehageeiere

Kriterier/vilkår

For barnehager som må ha godkjenning, gjelder:

  • Barnehagen skal drives på regelmessig basis og minst ett av barna har et ukentlig opphold på mer enn 20 timer 
  • Antall barn som er til stede samtidig er ti eller flere når barna er tre år eller mer, eventuelt fem eller flere når barna er under tre år
  • Virksomheten utføres mot godtgjøring
  • Den som er ansvarlig for bygget eller den daglige driften, må sørge for at det blir utført en radonmåling (fra 1.1.2014)

Brosjyrer, dokumenter,
kart og lignende

Mønsteravtale mellom kommunen og private barnehager
Rutiner for legemiddelhåndtering i barnehage, skole og skolefritidsordning
Retningslinjer for revisorattestasjon for årsregnskap av ikke-kommunale barnehager (F-06-11)
Radon i skoler og barnehager
Tilskudd til private barnehager
Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager (IK-2072)
Kvalitet i barnehagen - St.meld. nr. 41 (2008-2009)
Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver
Rammeplan for barnehagen - temahefter
Innrapportering for barnehager

Samarbeidspartnere

Helsemyndighetene, plan- og bygningsmyndighetene, brannvesenet, arbeidstilsynet

Lover

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) kap. 3 - Miljørettet helsevern
Forskrift om rammeplan for barnehagen
Lov om barnehager (barnehageloven) § 19 - politiattest
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler
Økonomiforskrift til barnehageloven
Forskrift om politiattest i barnehager
Forskrift om særbehandling av menn
Forskrift om føring av kontantstøtteregister
Forskrift om disp. og unntak fra utdanningskrav
Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 10-9 Politiattest
Forskrift om foreldrebetaling i barnehager
Forskrift om pedagogisk bemanning
Forskrift om saksbehandling ved barnehageopptak
Barnehageloven
Forskrift om tilskudd til private barnehager

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Kommunen vil gi deg veiledning om hvilke godkjenninger/uttalelser du som barnehageeier må innhente før barnehagemyndigheten kan godkjenne barnehagen. Du bør derfor tidlig kontakte kommunen for å få informasjon om hvilke krav kommunen stiller.

Saksbehandlingstid

Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen i kommunen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning.

Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det.

Tjenesten oppdatert: 23.05.2017 09:30